مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی بغدادی


معنی علی بغدادی

علی بغدادی . [ ع َ ی ِ ب َ ] (اِخ ) ابن عیسی بن داودبن جراح بغدادی ، مکنّی به ابوالحسن و مشهور به ابن جراح . رجوع به ابوالحسن (علی بن عیسی ...) و ابن جراح و علی (ابن عیسی بن ...) شود.

معنی علی بغدادی- ترجمه علی بغدادی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی بغدادی اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی بغدادی


ترجمه علی بغدادی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی بغدادیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی بغدادی

علی بغدادی . [ ع َ ی ِ ب َ ] (اِخ ) ابن محمدبن نصربن منصوربن بسام عبرتائی بغدادی ، مکنّی به ابوالحسن و مشهور به ابن بسام . رجوع به ابن بسام وعلی (ابن محمدبن ...) شود.

معنی علی بغدادی

علی بغدادی . [ ع َ ی ِ ب َ ] (اِخ ) ابن محمد بغدادی ، ملقّب به علأالدین . مفسر و فقیه قرن هشتم هجری است که در سال 741 هَ . ق . درگذشت . او راست : 1 - تفسیرالقرآن . 2 - شرح العمده ٔ شاشی ، در فروع فقه

معنی علی بغدادی

علی بغدادی . [ ع َ ی ِ ب َ ] (اِخ ) ابن نعمان بن محمود آلوسی بغدادی ملقّب به علاءالدین . رجوع به علی آلوسی شود.

معنی علی بغدادی

علی بغدادی . [ ع َ ی ِ ب َ ] (اِخ ) ابن عمربن احمدبن مهدی بن مسعودبن نعمان بن دیناربن عبداﷲ بغدادی دارقطنی شافعی مکنّی به ابوالحسن . رجوع به علی (ابن عمربن ...) و نیز به دارقطنی شود.

معنی علی بغدادی

علی بغدادی . [ ع َ ی ِ ب َ ] (اِخ ) ابن عیسی بن فرج بن صالح ربعی شیرازی بغدادی ، مکنّی به ابوالحسن . رجوع به علی ربعی شود.

معنی علی بغدادی

علی بغدادی . [ ع َ ی ِ ب َ ] (اِخ ) ابن عیسی بن جزله ٔ بغدادی ، مکنّی به ابوالحسن و مشهور به ابن جزلة. رجوع به ابن جزلة شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: