مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علقمه ٔ عبسی


معنی علقمه ٔ عبسی

علقمه ٔ عبسی .[ ع َ ق َ م َ ی ِ ع َ ب َ ] (اِخ ) ارث مخضرم . وی در واقعه ٔ فحل در اوایل فتح شام شرکت داشت . و چند بیت شعر نیز به او نسبت دهند. (از الاصابة ج 5 قسم سوم ص 111).

معنی علقمه ٔ عبسی- ترجمه علقمه ٔ عبسی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علقمه ٔ عبسی اینجا را کلیک کنید

هم معنی علقمه ٔ عبسی


ترجمه علقمه ٔ عبسی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علقمه ٔ عبسیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علقمه ٔ نواحه

علقمه ٔ نواحه . [ ع َ ق َ م َ ی ِ ن َوْ وا ح َ ] (اِخ ) ابن اسلم بن مرثدبن زیدبن اعلس بن علقمةبن ذی حدن اکبر، مشهور به مطموس ، و بواسطه ٔ اینکه غالب اشعارش در مراثی حمیر است او را نَوّاحه گویند. وی در

معنی علقمی

علقمی . [ ع َ ق َ ] (اِخ ) ابوطالب مؤیدالدین محمدبن محمد. آخرین وزیر خلفای عباسی . رجوع به ابن علقمی و نیز دستورالوزراء ص 98 شود.

معنی علقمه ٔ حجری

علقمه ٔ حجری . [ ع َ ق َ م َ ی ِ ح َ ] (اِخ ) رجوع به علقمه ٔ أزدی شود.

معنی علقمه ٔ فحل

علقمه ٔ فحل . [ ع َ ق َ م َ ی ِ ف َ ] (اِخ ) ابن عبدةبن ناشرةبن قیس تمیمی . از شعرای طبقه ٔ جاهلیت و معاصر امروءالقیس بود. او را دیوان کوچکی است . وفات وی را در سال 20 هجری نوشته اند. (از الاعلام زرکل

معنی علقمه ٔ مدلجی

علقمه ٔ مدلجی . [ ع َ ق َ م َ ی ِ م ُ ل ِ ] (اِخ ) ابن مُجزِّزبن أعوربن جعدةبن معاذبن عتوارةبن عمربن مدلج کنانی . از صحابه است . و گویند که پیغمبر (ص ) هنگامی که به تبوک رسید، وی را به فلسطین فرستاد.

معنی علقمه ٔ غفاری

علقمه ٔ غفاری . [ ع َ ق َ م َ ی ِ غ ِ ] (اِخ ) ابن حویرث . صحابی بود. (از الاصابة ج 4 قسم اول ص 263).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: