مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی عطرپیما


معنی عطرپیما

عطرپیما. [ ع ِ پ َ / پ ِ ] (نف مرکب ) عطر پیماینده . که بر عطر گذر دارد : بسیار نسیم عطرپیماست برتارک گل مگر سوار است . علی خراسانی (از آنندراج ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد عطرپیما اینجا را کلیک کنید

هم معنی عطرپیما


ترجمه عطرپیما


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه عطرپیمامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی عطردة

عطردة. [ ع َ رَ دَ ](ع مص ) نگاه داشتن و ساز و برگ گردانیدن چیزی را و آماده نمودن . (منتهی الارب ). «عُطرود» قرار دادن چیزی را. (از اقرب الموارد). عَطرده لنا (به صیغه امر) و اجعله لنا عطروداً؛ آن را ب

معنی عطرفزای

عطرفزای . [ ع ِ ف َ ] (نف مرکب )عطرفزا. عطرفزاینده . افزاینده ٔ خوشبوی : بید بسوز و باده کن راوق و لعل و باده را چون دم مشک و بید عطرفزای تازه بین . خاقانی (دیوان چ سجادی ص 458).

معنی عطرفزا

عطرفزا. [ ع ِ ف َ ] (نف مرکب ) عطرفزای . عطرفزاینده . رجوع به عطرفزای شود.

معنی عطرریز

عطرریز. [ ع ِ ] (نف مرکب ) عطرریزنده . عطرپاش : نباشد صراحی چرا عطرریز که کام و زبان گشت خمیازه خیز. نورالدین ظهوری (از آنندراج ).

معنی عط-ران

عط-ران . [ ع ِ ] (اِخ ) از اعلام است . (از منتهی الارب ).

معنی عطرزدن

عطرزدن . [ ع ِ زَ دَ ] (مص مرکب ) به عطری خود را معطر ساختن . تعطیر کردن . تطییب کردن .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: