مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ایتلاخ


معنی ایتلاخ

ایتلاخ . [ ت ِ ] (ع مص ) ائتلاخ . مشتبه و شوریده شدن کار. (منتهی الارب ) (آنندراج ). شوریده شدن کار. (تاج المصادر بیهقی ). || بالیدن و دراز شدن گیاه . || جنبیدن آنچه در شکم بود. || ترش گردیدن شیر: ائتخ اللبن . (منتهی الارب ) (آنندراج ).

معنی ایتلاخ- ترجمه ایتلاخ برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ایتلاخ اینجا را کلیک کنید

هم معنی ایتلاخ


ترجمه ایتلاخ


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ایتلاخمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ایتگین

ایتگین . (اِ) خانه دار و صاحب و خداوند خانه . (برهان ) (از آنندراج ). خانه دار و خداوند خانه . (ناظم الاطباء). خانه دار. (رشیدی ) : اول شب ایتگین و وشاق آمدیم لیک الب ارسلان شدیم به پایان صبحگاه .

معنی ایتوک

ایتوک . (اِ) مژده یعنی خبر خوش . (آنندراج ). مژده . (رشیدی ) (جهانگیری ). مژده و نوید. (هفت قلزم ).مژده و نوید و خبر خوش . (ناظم الاطباء) : از کلک تست نصرت دین محمدی ایتوک ده بشاه که کلکم حسام تست .

معنی ایتیاب

ایتیاب . (ع مص ) (از «ای ب ») ائتیاب . بوقت شب آمدن . || بازگشتن . (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ).

معنی ایتطام

ایتطام . [ ت ِ ] (ع مص ) ائتطام .به مرض اطام گرفتار شدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ).

معنی ایتل

ایتل . [ت ِ ] (اِخ ) آتِل . اِتِل . نام رودی است : این چنین عمان که صد قلزم ز آبش قطره ایست در محیط علم آصف کم ز رود ایتل است . کاتبی . مینماید زین حدیث تو خیالات لطیف آنچنان کز آب ایتل جسم خوبان

معنی ایتلاء

ایتلاء. [ ت ِ ] (ع مص ) ائتلاء. سوگند خوردن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (تاج المصادر بیهقی ) (ناظم الاطباء). || توانستن . || تکبر کردن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || تفسیر کردن . (تاج المصادر بیه

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter