مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اوباد


معنی اوباد

اوباد. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ وَبَد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به وبد شود.

معنی اوباد- ترجمه اوباد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اوباد اینجا را کلیک کنید

هم معنی اوباد


ترجمه اوباد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اوبادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اوب

اوب . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ آئب . رجوع به آئب شود. || ابر. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || باد.(منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (آنندراج ). || سرعت . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). - امثال :

معنی اوبات

اوبات . [ اَ ] (ع اِ) ج اَوبَة. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به اوبة شود.

معنی اوباشتن

اوباشتن . [ اَ ت َ ] (مص ) اوباریدن . بلع کردن . (ناظم الاطباء). || پر کردن . || افکندن . (برهان ) (آنندراج ) (از انجمن آرا) : هست اوباشتن چه افکندن معنی دیگرش چه آگندن . (فرهنگ منظومه ). رجوع به

معنی اوبئة

اوبئة. [ اَ ب ِ ءَ ] (ع اِ) ج ِ وباء و وباء. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). و آن بیماریی است عام که آنرا مرگامرگی گویند یا طاعون . (آنندراج ).

معنی اوباشی

اوباشی . [ اَ ] (حامص ) بی قیدی و آوارگی و مشغول بودن بلهو و لعب و مانند آن . (آنندراج ). الواطی . هرزگی . بدکاری . فسق و فجور. شهوت رانی . نفس پرستی و اشتغال به لهو و لعب . (ناظم الاطباء). رجوع به او

معنی اوباردن

اوباردن . [ اَ دَ ] (مص ) فرودادن . بلعیدن . اوباریدن . رجوع به اوباریدن شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter