مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اهوئنان


معنی اهوئنان

اهوئنان . [ اِهَْ وِ ءْ ] (ع مص ) پست و هموار و گشاده گردیدن دست . (از منتهی الارب ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اهوئنان اینجا را کلیک کنید

هم معنی اهوئنان


ترجمه اهوئنان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اهوئنانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اهنامه

اهنامه . [ اَ م َ / م ِ ] (اِ) کر و فر وخودآرایی و خودنمایی . (برهان ) (ناظم الاطباء) (هفت قلزم ). خویش آرایی و خودآرایی و هوش و بوش . (فرهنگ شعوری ) (مؤید الفضلاء). || هر چیز که زود از دست برود و از

معنی اهو

اهو. [ اُ هََ / هُو ] (صوت ) آوازی که تعجب را بدان بیان کنند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).

معنی اهنع

اهنع. [ اَ ن َ ] (ع ص ، اِ) پست گردن و خمیده قامت کوتاه . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). آنکه گردن وی فرونشسته بود. (از تاج المصادر بیهقی ). هامون گردن . (خلاص ). || آنکه بر زین درست نتواند

معنی اهورامزد

اهورامزد. [ اَ م َ ] (اِخ ) رجوع به اهورامزدا شود.

معنی اهنوخوشی

اهنوخوشی . [ اَ خ َ ] (اِ) اهل حرفت . (برهان ) (هفت قلزم ) (فرهنگ شعوری ). یکی از چهارقسم است از اقسام مردم که جمشید قرار داده بود و آن چنان است که جمشید طوایف انام را بر چهار قسم کرد: اول را کاتوزی ن

معنی اهوار

اهوار. [ اَهَْ ] (ع اِ) ج ِ هَور، دریای خرد که بریزش آب بیشه ها و مانندآن فراخ گردد. (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: