مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اندریافتنی


معنی اندریافتنی

اندریافتنی . [ اَ دَ ت َ ] (ص لیاقت ) قابل اندریافت . دریافتنی . قابل ادراک .(فرهنگ فارسی معین ) : دانستیم که شنوا و بیناست (صانع) و اندریابنده ٔ چیزهاء اندر یافتنی است .(جامعالحکمتین ص 56). باید که خدا بینا یا اندریابنده ٔ چیزهاء اندریافتنی باشد. (جامعالحکمتین ص 66).

معنی اندریافتنی- ترجمه اندریافتنی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اندریافتنی اینجا را کلیک کنید

هم معنی اندریافتنی


ترجمه اندریافتنی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اندریافتنیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اندشمال

اندشمال . [ اَ دِ ] (اِ) سبق و درس . (ناظم الاطباء). درس و گفتار. (از آنندراج ). || آواز صاف و روشن . (ناظم الاطباء). آواز بلند. (آنندراج ).

معنی اندریاب

اندریاب . [ اَ دَ ] (اِ مرکب ) حس . حاسه . (یادداشت مؤلف ).

معنی اندرونیا

اندرونیا. [ ] (اِ) نوعی از هیوفاریقون . (از تذکره ٔ داود ضریرانطاکی ص 63).

معنی اندریون

اندریون . [ اَ دَ ری یو ] (ع اِ) ج ِ اندری . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). و رجوع به اندری شود.

معنی اندساس

اندساس . [ اِ دِ ] (ع مص ) پنهان شدن در خاک . (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). اندفان . (از اقرب الموارد). در زیرخاک شدن . (تاج المصادر بیهقی ). پنهان شدن . (مصادر زوزنی ). یقال اندس تحت ا

معنی اندریابنده

اندریابنده . [ اَ دَ ب َ دَ / دِ ] (نف مرکب )دریابنده . مدرک . ادراک کننده . (از فرهنگ فارسی معین ): واجب الوجود بزرگترین اندریابنده ای است مر بزرگترین اندریافته را که خود است تمامترین اندریافتن دایم

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: