مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اندرونه شناسی


معنی اندرونه شناسی

اندرونه شناسی . [ اَ دَ ن َ / ن ِ ش ِ] (حامص مرکب ) در اصطلاح پزشکی علمی که اعضاء و جوارح داخل بدن را مورد بررسی قرار میدهد . معرفةالاحشاء. (از فرهنگ فارسی معین ).

معنی اندرونه شناسی- ترجمه اندرونه شناسی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اندرونه شناسی اینجا را کلیک کنید

هم معنی اندرونه شناسی


ترجمه اندرونه شناسی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اندرونه شناسیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اندروهارن

اندروهارن . [ ] (اِ) تلخه که درمیان گندم است . (یادداشت مؤلف ). ظاهراً باید مصحف اندروصارون باشد. رجوع به اندروصارون شود.

معنی اندری

اندری . [ اَ دَ ] (ع ص نسبی ) منسوب به اندر که دهی است قریب حلب . ج ، اَندَریّون و قول عمروبن کلثوم : الاهبی بصحنک فاصبحینا و لاتبقی خمور الاندرینا نسب الخمرالی اهل القریة؛ ای خمورالاندریین فاجتمعت ثل

معنی اندرونیکوس

اندرونیکوس . [ ] (اِخ ) (بمعنی مرد مظفر) مسیحی رومانی و یکی از خویشان پولس است که با وی در زندان بود و پولس در نامه رومانیان او را سلام می فرستد. (قاموس کتاب مقدس ).

معنی اندرین

اندرین . [ اَ دَ ] (اِخ ) نام دهی است در جنوب حلب و بین آندو باندازه ٔ یک روز راه است و بعد ازآن آبادانی نیست . اندرین در این روزگار (روزگار صاحب معجم البلدان = اوایل قرن هفتم ) ویران است و فقط بقیه د

معنی اندرون

اندرون . [ اَ دَ ] (حرف اضافه ) به معنی اندر که ترجمه ٔ «فی » است . (آنندراج ). در. دراین حال . بعد از مدخول «به » می آید و آنرا تفسیر میکند مانند بخاک اندرون [ = اندر(در) خاک ] : به آتش درون بر مث

معنی اندریافته

اندریافته . [ اَ دَ ت َ / ت ِ ] (ن مف مرکب ) مدرک [ م ُ رَ ] ادراک شده . (فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به اندریابنده شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: