مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی امراءةالمسلسلة


معنی امراءةالمسلسلة

امراءةالمسلسلة. [ اِ رَ ءَ تُل ْ م ُ س َ س َ ل َ ] (اِخ ) (صورت فلکی ) یکی از صور فلکی است که بین صورت فرس اعظم و صورت بر ساوش قرار دارد و سه کوکب از فرس اعظم و یک کوکب از امراءة المسلسلة مجموعاًچهارگوشه ای تشکیل می دهند که آنرا مربع فرس یا قطع الفرس گویند و این چهار کوکب از کواکب قدر اول هستند.(از کتاب هیئت ، تألیف سرتیپ سیدباقر هیوی ص 123).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد امراءةالمسلسلة اینجا را کلیک کنید

هم معنی امراءةالمسلسلة


ترجمه امراءةالمسلسلة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه امراءةالمسلسلةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی امرا

امرا. [ اَ رُل ْ لاه ] (اِخ )دهی است از بخش بستان آباد شهرستان تبریز با 989 تن سکنه . آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

معنی امرات

امرات . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ مرت . دشتهای بی گیاه . (از منتهی الارب )(از اقرب الموارد) (آنندراج ). و رجوع به مرت شود.

معنی امراش

امراش . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ مَرش . (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). رجوع به مرش شود.

معنی امرا

امرا. [ اَ م َ ] (اِ) بلغت زند و پازند شراب انگوری . (برهان قاطع) (آنندراج ) (هفت قلزم ). شراب انگوری . (ناظم الاطباء).

معنی امراءة

امراءة. [ اِ رَ ءَ ] (ع اِ) مؤنث امرء. زن . (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ). همزه ٔ آن وصل و را در هر حال مفتوح است و در آن لغت دیگری است : مراءة بوزن تمرة. جایز است فتحه ٔ همزه

معنی امرأزاده

امرأزاده . [ اُ م َ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) امیرزادگان (صفویان ). (فرهنگ فارسی معین ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: