مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی الکل سفید


معنی الکل سفید

الکل سفید. [ اَ ک ُ ل ِ س ِ ] (ترکیب وصفی ) رجوع به «الکل » و «الکل اتیلیک » شود.

معنی الکل سفید- ترجمه الکل سفید برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد الکل سفید اینجا را کلیک کنید

هم معنی الکل سفید


ترجمه الکل سفید


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه الکل سفیدمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی الکلومتر

الکلومتر. [ اَ ک ُ ل ُ م ِ ] (فرانسوی ، اِ) الکل سنج . رجوع به الکل سنج و الکومتر شود.

معنی الکل بوتیلیک

الکل بوتیلیک . [ اَ ک ُ ] (ترکیب وصفی ) از اقسام الکل . این الکل بفرمول C4H10Oدارای چهار ایزومر است که همه ٔ آنها شناخته شده اند:الکل بوتیلیک معمولی ، الکل بوتیلیک نوع دوم ، الکل ایزو بوتیلیک و الکل ب

معنی الکلام یجرالکلا...

الکلام یجرالکلام . [ اَ ک َ م ُ ی َ ج ُرْ رُل ْ ک َ ] (ع جمله ٔ اسمیه ) از جملات متداول است ، یعنی سخن ،سخن را میکشاند. متکلم آنگاه که از سخنی بیاد سخن دیگر افتد و بگفتن آن پردازد، این جمله را یاد کند

معنی الکل اعظم من ...

الکل اعظم من الجزء. [ اَ ک ُل ْ ل ُ اَ ظَ م ُ م ِ نَل ْ ج ُ ] (ع جمله ٔ اسمیه ) از جملات متداول در منطق ، یعنی کل از جزء بزرگتر است . رجوع به کُل ّ شود.

معنی الکل اتیلیک

الکل اتیلیک . [ اَ ک ُ اِ ] (ترکیب وصفی ) یا الکل معمولی از اقسام الکل است که در همه ٔ نوشابه های خمری ، شراب وعرق و امثال آن وجود دارد. و آنرا الکل سفید نیز میگویند. دکتر پریمن در شیمی مختصر آلی (ص

معنی الکل سنج

الکل سنج . [ اَ ک ُ س َ ] (اِ مرکب ) یا الکومتر و یا الکلومتر ، آلتی است درجه دار شبیه به ترمومتر که برای تعیین مقدار الکل در مشروبات بکار میرود. این آلت در آب خالص صفر و در الکل مطلق 99 درجه را ن

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter