مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی النگ دراز


معنی النگ دراز

النگ دراز. [ اُ ل َ گ ِ دِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان سربنان بخش زرند شهرستان کرمان ، در 25 هزارگزی شمال زرند و 13 هزارگزی خاور راه فرعی زرند به راور. سکنه ٔ آن 12 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

معنی النگ دراز- ترجمه النگ دراز برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد النگ دراز اینجا را کلیک کنید

هم معنی النگ دراز


ترجمه النگ دراز


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه النگ درازمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی النگ

النگ . [ اُ ل َ ] (ترکی ، اِ) بزبان ترکی بمعنی سبزه زار.(غیاث اللغات ) (برهان قاطع) (هفت قلزم ). چمن و سبزه زار. لغت ترکی است . (انجمن آرا). مرغزار و چمن و سبزه زار. (آنندراج ). مرتع. و رجوع به ماده ٔ

معنی النگه

النگه . [ اَ ل َ گ َ / گ ِ ] (اِ) شعله ٔآتش . (آنندراج ) (انجمن آرا) (برهان قاطع) (مؤید الفضلاء). در فرهنگ ناظم الاطباء النکه بکاف آمده است .

معنی النگ

النگ . [اَ ل َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سدن رستاق بخش کردکوی شهرستان گرگان ، در 5 هزارگزی شمال خاوری کردکوی . دامنه و معتدل مرطوب است . سکنه ٔ آن 1545 تن شیعه اند که به لهجه ٔ مازندرانی سخن میگوین

معنی النگ نشین

النگ نشین . [ اُ ل َ ن ِ ] (نف مرکب ) آنکه در سبزه زار جای کند. مرتعنشین .

معنی النگ غلامرضاخان...

النگ غلامرضاخان . [ اُ ل َ گ ِ غ ُ رِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان تبادکان بخش حومه ٔ شهرستان مشهد در 16هزارگزی خاور مشهد و شمال کشف رود. جلگه و معتدل است . سکنه ٔ آن 27 تن شیعه ٔ فارسی زبانند. آب آن از

معنی النگ دولنگ

النگ دولنگ . [ اَ ل َ دُ ل َ ] (اِ مرکب ، از اتباع ) رجوع به «آلنگ و دولنگ » و «النگ و دولنگ » شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter