مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی النزاک


معنی النزاک

النزاک . [ اُ ل ُ ] (اِخ ) مرکز ایالت هرو (واقع در کشور فرانسه ). سکنه ٔ آن 2000 تن است .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد النزاک اینجا را کلیک کنید

هم معنی النزاک


ترجمه النزاک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه النزاکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی النحیروان

النحیروان . [ ] (اِخ ) از دیههای «طسوج طبرش ». رجوع به تاریخ قم ص 117 شود.

معنی النگ سرتخت

النگ سرتخت . [ اُ ل َ گ ِ س َ ت َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نهارجانات بخش حومه ٔ شهرستان بیرجند در 32 هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. در دامنه واقع و معتدل است . سکنه ٔ آن 4 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ا

معنی النگ

النگ . [ اُ ل َ ] (ترکی ، اِ) بزبان ترکی بمعنی سبزه زار.(غیاث اللغات ) (برهان قاطع) (هفت قلزم ). چمن و سبزه زار. لغت ترکی است . (انجمن آرا). مرغزار و چمن و سبزه زار. (آنندراج ). مرتع. و رجوع به ماده ٔ

معنی النگ ساری خان

النگ ساری خان . [ اُ ل َ گ ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پساکوه بخش کلات شهرستان دره گز در 70 هزارگزی جنوب خاوری کلات .دره و معتدل است . سکنه ٔ آن 78 تن شیعه اند که بفارسی سخن میگویند. آب آن از چشمه تا

معنی النگ

النگ . [ اَ / اُ ل َ ] (اِخ ) در تاریخ حبیب السیر اسمهایی بدین صورت آمده است : النگ خرقان ، النگ بسطام ، آق النگ همدان ، النگ آقا، النگ سهند، النگ شاه نشین ، النگ باباخاکی ، النگ جوزی ، النگ بیکی ، ال

معنی النگ دولنگ

النگ دولنگ . [ اَ ل َ دُ ل َ ] (اِ مرکب ، از اتباع ) رجوع به «آلنگ و دولنگ » و «النگ و دولنگ » شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: