مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی النزاک


معنی النزاک

النزاک . [ اُ ل ُ ] (اِخ ) مرکز ایالت هرو (واقع در کشور فرانسه ). سکنه ٔ آن 2000 تن است .

معنی النزاک- ترجمه النزاک برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد النزاک اینجا را کلیک کنید

هم معنی النزاک


ترجمه النزاک


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه النزاکمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی الند

الند. [ اَ ل َ ] (اِخ ) نام قدیمی مجمعالجزایر فنلاند در بالتیک . سکنه ٔ آن 30000 تن است . و امروزه اهونانمو گویند.

معنی النحیروان

النحیروان . [ ] (اِخ ) از دیههای «طسوج طبرش ». رجوع به تاریخ قم ص 117 شود.

معنی الندشت

الندشت . [ اَ ل َ دَ ] (اِخ ) دهی از دهستان تبادکان بخش حومه ٔ شهرستان مشهد جزء شهر کنار خیابان کوه سنگی . جلگه و معتدل است . سکنه ٔ آن 430 تن شیعه اند و به فارسی سخن میگویند. آب آن از قنات تأمین میش

معنی النگ سرتخت

النگ سرتخت . [ اُ ل َ گ ِ س َ ت َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نهارجانات بخش حومه ٔ شهرستان بیرجند در 32 هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. در دامنه واقع و معتدل است . سکنه ٔ آن 4 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ا

معنی النقشت

النقشت . [ ] (اِخ ) رجوع به الفقست شود.

معنی الندان

الندان . [ اَ ل َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان زیرکوه سورتیجی بخش چهاردانگه ٔ شهرستان ساری . کوهستانی و معتدل است . سکنه ٔ آن 255 تن شیعه اند که بمازندرانی و فارسی سخن میگویند. آب آن از چشمه است و محصول

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter