مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اللذون


معنی اللذون

اللذون . [ اَل ْ ل َ ن َ ] (ع اِ موصول ) اَلَّذون َ. ج ِ الذی نزد بنی هذیل که در حالت رفع آرند و در حالت نصب و جر الذین گویند : نحن اللذون صبحوا الصباحا یوم النخیل غارة ملحاحا. رجوع به اقرب الموارد (ذیل الذی ) و سیوطی و ماده ٔ «الذی » شود.

معنی اللذون- ترجمه اللذون برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اللذون اینجا را کلیک کنید

هم معنی اللذون


ترجمه اللذون


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اللذونمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اللذیان

اللذیان . [ اَل ْ ل َ ذَی ْ یا ن ِ ] (ع اِ موصول ) تثنیه ٔ اَللَّذیّا که مصغر الذی است . رجوع به اقرب الموارد و «الذی » شود.

معنی اللتی

اللتی . [ اَل ْ ل َ ت َ ] (ع اِ موصول ) تثنیه ٔ اَلَّتی در حالت نصب و جر. رجوع به اقرب الموارد ذیل «لتی » و هم ماده ٔ التی شود.

معنی اللتین

اللتین . [ اَل ْ ل َ ت َ ن ِ ] (ع اِ موصول ) آن دو مؤنث که . (ترجمان علامه ٔ تهذیب عادل ). تثنیه ٔ التی در حال نصب و جر. آن دو زن که . رجوع به التی و الذی شود.

معنی اللهی

اللهی . [ اَل ْ لا ] (ص نسبی ) منسوب به اﷲ. خدایی . مرد خدایی . خداپرست . - اللهیان ؛ مردان خدا : باز وقت صبح چون اللهیان برزنند از بحر سر چون ماهیان . مولوی .

معنی اللذیون

اللذیون . [ اَل ْ ل َ ذَی ْ یو ] (ع اِ موصول ) ج ِ اللذیا که مصغر الذی است . رجوع به اقرب الموارد و «الذی » شود.

معنی اللذی

اللذی . [ اَل ْل َ ] (ع اِ موصول ) صورتی از اَلَّذی . (از اقرب الموارد). رجوع به الذی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: