مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اللتی


معنی اللتی

اللتی . [ اَل ْ ل َ ت َ ] (ع اِ موصول ) تثنیه ٔ اَلَّتی در حالت نصب و جر. رجوع به اقرب الموارد ذیل «لتی » و هم ماده ٔ التی شود.

معنی اللتی- ترجمه اللتی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اللتی اینجا را کلیک کنید

هم معنی اللتی


ترجمه اللتی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اللتی


سیر گشته از ده و از روستا *** وز شکر ریز چنان نااوستا
رسیدن خواجه و قومش به ده و نادیده و ناشناخته آوردن روستایى ایشان را ***
بعد ماهى چون رسیدند آن طرف *** بى‏نوا ایشان ستوران بى‏علف‏
روستایى بین که از بد نیتى *** مى‏کند بعد اللتیا و التی‏
روى پنهان مى‏کند ز ایشان به روز *** تا سوى باغش بنگشایند پوز
آن چنان رو که همه زرق و شر است *** از مسلمانان نهان اولیتر است‏
رویها باشد که دیوان چون مگس *** بر سرش بنشسته باشد چون حرس‏
چون ببینى روى او در توفتند *** یا مبین آن رو چو دیدى خوش مخند
در چنان روى خبیث عاصیه *** گفت یزدان نسفعا بالناصیه‏
چون بپرسیدند و خانه‏ش یافتند *** همچو خویشان سوى در بشتافتند


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اللان

اللان . [ اَ ل َ لا] (ع اِ) تثنیه ٔ اَلَل . دو صفحه ٔ کارد. || دو جانب کتف . یا دو گوشت پاره ٔ بهم نشسته در شانه که میان هر دو فرجه است و چون گوشت از آن برکنند میان هر دو آب جاری میشود. (ناظم الاطباء)

معنی اللاؤون

اللاؤون . [ اَ ئو ] (ع اِ موصول ) ج ِ اَلّذی . رجوع به الذی شود.

معنی اللت

اللت . [ اَل ْ ل َ ] (ع اِ موصول ) صورتی از اَلَّتی . رجوع به اَلَّتی و اقرب الموارد ذیل «لتی » شود.

معنی اللذی

اللذی . [ اَل ْل َ ] (ع اِ موصول ) صورتی از اَلَّذی . (از اقرب الموارد). رجوع به الذی شود.

معنی اللتین

اللتین . [ اَل ْ ل َ ت َ ن ِ ] (ع اِ موصول ) آن دو مؤنث که . (ترجمان علامه ٔ تهذیب عادل ). تثنیه ٔ التی در حال نصب و جر. آن دو زن که . رجوع به التی و الذی شود.

معنی اللأی

اللأی . [ اَ ] (ع اِ موصول ) رجوع به ماده ٔ بعدی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: