مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اللتیان


معنی اللتیان

اللتیان . [ اَل ْ ل َ ت َی ْ یا ن ِ ] (ع اِ موصول ) تثنیه ٔ اَللَّتَیّا که مصغر التی است . رجوع به اقرب الموارد و اللتیا و التی شود.

معنی اللتیان- ترجمه اللتیان برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اللتیان اینجا را کلیک کنید

هم معنی اللتیان


ترجمه اللتیان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اللتیانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اللتیات

اللتیات . [ اَل ْ ل َ ت َی ْ یا ] (ع اِ موصول ) ج ِ اللتیا که مصغر التی است . رجوع به اقرب الموارد و التی و اللتیا شود.

معنی اللهم اشغل الظ...

اللهم اشغل الظالمین بالظالمین . [ اَل ْ لا هَُ م ْ مَش ْ غ َ لِظْ ظا ل ِ ن َ بِظْ ظا ل ِ ] (ع جمله ٔ فعلیه ٔ دعایی ) یا اللهم اشغل الظالمین بأنفسهم . یعنی بارخدایا ستمکاران را با ستمکاران مشغول کن .

معنی اللهی

اللهی . [ اَل ْ لا ] (ص نسبی ) منسوب به اﷲ. خدایی . مرد خدایی . خداپرست . - اللهیان ؛ مردان خدا : باز وقت صبح چون اللهیان برزنند از بحر سر چون ماهیان . مولوی .

معنی اللت

اللت . [ اَل ْ ل َ ] (ع اِ موصول ) صورتی از اَلَّتی . رجوع به اَلَّتی و اقرب الموارد ذیل «لتی » شود.

معنی اللذان

اللذان . [ اَل ْ ل َ ن ِ / اَل ْ ل َ ذان ْ ن ِ ] (ع اِ موصول ) آن دو مذکر که . (ترجمان علامه ٔ تهذیب عادل ). تثنیه ٔ الذی در حالت رفع. آن دو مرد که . (از اقرب الموارد). آن دو که . دو چیزی که . رجوع به

معنی الله

الله . [ اُ ل َ ل َ ] (اِخ ) نام موضعی است . (یادداشت مؤلف ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: