مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اللتیات


معنی اللتیات

اللتیات . [ اَل ْ ل َ ت َی ْ یا ] (ع اِ موصول ) ج ِ اللتیا که مصغر التی است . رجوع به اقرب الموارد و التی و اللتیا شود.

معنی اللتیات- ترجمه اللتیات برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اللتیات اینجا را کلیک کنید

هم معنی اللتیات


ترجمه اللتیات


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اللتیاتمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی الله

الله . [ اُ ل َ ل َ ] (اِخ ) نام موضعی است . (یادداشت مؤلف ).

معنی اللذی

اللذی . [ اَل ْل َ ] (ع اِ موصول ) صورتی از اَلَّذی . (از اقرب الموارد). رجوع به الذی شود.

معنی اللذا

اللذا. [ اَل ْ ل َ ] (ع اِ موصول ) مثنای الذی یا اللذی بحذف نون . رجوع به اقرب الموارد و الذی شود.

معنی اللتین

اللتین . [ اَل ْ ل َ ت َ ن ِ ] (ع اِ موصول ) آن دو مؤنث که . (ترجمان علامه ٔ تهذیب عادل ). تثنیه ٔ التی در حال نصب و جر. آن دو زن که . رجوع به التی و الذی شود.

معنی اللاؤون

اللاؤون . [ اَ ئو ] (ع اِ موصول ) ج ِ اَلّذی . رجوع به الذی شود.

معنی اللهم ارزقنا

اللهم ارزقنا. [ اَل ْ لا هَُ م ْ مَرْ زُ ] (ع جمله ٔ فعلیه ٔ دعایی ) بارخدایا ما را روزی کن . در مقام آرزو کردن چیزی بر زبان آرند.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: