مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اللاؤون


معنی اللاؤون

اللاؤون . [ اَ ئو ] (ع اِ موصول ) ج ِ اَلّذی . رجوع به الذی شود.

معنی اللاؤون- ترجمه اللاؤون برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اللاؤون اینجا را کلیک کنید

هم معنی اللاؤون


ترجمه اللاؤون


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اللاؤونمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اللتان

اللتان . [ اَل ْ ل َ ن ِ / اَل ْ ل َتان ْ ن ِ ] (ع اِ موصول ) آن دو مؤنث که . (ترجمان علامه ٔ تهذیب عادل ). تثنیه ٔ اَلَّتی در حال رفع. آن دو زن که . رجوع به التی و اقرب الموارد ذیل «لتی » شود.

معنی اللذیا

اللذیا. [ اَل ْ ل َ ذَی ْ یا ] (ع اِ موصول ) مصغر اَلَّذی . (از اقرب الموارد). رجوع به الذی شود.

معنی اللذی

اللذی . [ اَل ْل َ ] (ع اِ موصول ) صورتی از اَلَّذی . (از اقرب الموارد). رجوع به الذی شود.

معنی اللت

اللت . [ اَل ْ ل َ ] (ع اِ موصول ) صورتی از اَلَّتی . رجوع به اَلَّتی و اقرب الموارد ذیل «لتی » شود.

معنی اللتین

اللتین . [ اَل ْ ل َ ت َ ن ِ ] (ع اِ موصول ) آن دو مؤنث که . (ترجمان علامه ٔ تهذیب عادل ). تثنیه ٔ التی در حال نصب و جر. آن دو زن که . رجوع به التی و الذی شود.

معنی اللات

اللات . [ اَ ] (ع اِ موصول ) ج ِ اَلَّتی . رجوع به اللاتی و اَلَّتی و اقرب الموارد ذیل «لتی » شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: