مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اللان


معنی اللان

اللان . [ اَ ل َ لا] (ع اِ) تثنیه ٔ اَلَل . دو صفحه ٔ کارد. || دو جانب کتف . یا دو گوشت پاره ٔ بهم نشسته در شانه که میان هر دو فرجه است و چون گوشت از آن برکنند میان هر دو آب جاری میشود. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ).

معنی اللان- ترجمه اللان برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اللان اینجا را کلیک کنید

هم معنی اللان


ترجمه اللان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اللانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اللتیا

اللتیا. [ اَل ْ ل َ / ل ُ ت َی ْ یا ] (ع اِ موصول ) مصغر اَلَّتی . رجوع به اقرب الموارد و التی شود. || (اِ) بمعنی بلا و داهیه ٔ بزرگ . (مجمعالامثال میدانی ). گویند: وقع فلان فی اللتیا و التی ؛ یعنی فل

معنی اللان

اللان . [ اَ ] (اِخ ) یاقوت گوید: اللان کشوری بزرگ با مردمان بسیار و متصل به «دربند» در جبال «قبق » است . شهری بزرگ و مشهور ندارد. مردم آن گروهی مسلمان و بیشتر نصاری اند. این کشوربه صورت ملوک الطوایفی

معنی اللات

اللات . [ اَ ] (ع اِ موصول ) ج ِ اَلَّتی . رجوع به اللاتی و اَلَّتی و اقرب الموارد ذیل «لتی » شود.

معنی اللت

اللت . [ اَل ْ ل َ ] (ع اِ موصول ) صورتی از اَلَّتی . رجوع به اَلَّتی و اقرب الموارد ذیل «لتی » شود.

معنی اللاء

اللاء. [ اَ ءِ ] (ع اِ موصول ) ج ِ اَلَّتی . رجوع به اللاتی و اَلَّتی و اقرب الموارد ذیل «لتی » شود.

معنی الل

الل . [ اُ ل َ ] (ع اِ) ج ِ اُلَّة. (اقرب الموارد). رجوع به اُلَّة شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: