مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی افگانیدن


معنی افگانیدن

افگانیدن . [ اَ دَ] (مص ) افکانیدن . سبب افکندن شدن . (ناظم الاطباء).

معنی افگانیدن- ترجمه افگانیدن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد افگانیدن اینجا را کلیک کنید

هم معنی افگانیدن


ترجمه افگانیدن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه افگانیدنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی افلاج

افلاج . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ فَلَج ، بمعنی جوی خرد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). و رجوع به فلج شود.

معنی افگانه فکندن

افگانه فکندن . [ اَ ن َ / ن ِ ف َ / ف ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) بچه ٔ ناتمام سقط کردن . بچه را پیش از موعد طبیعی انداختن : مادرروزی ار افگانه فکند غم مبر انده افگانه مخور. خاقانی .

معنی افگاری

افگاری . [ اَ ] (حامص ) خستگی . (یادداشت مؤلف ) : در محنتهاء که در عالم است از بیماری ودرویشی و افگاری و انواع عقوبات . (کیمیای سعادت ).

معنی افگندنی

افگندنی . [ اَ گ َ دَ ] (ص لیاقت ، اِ) افکندنی . (ناظم الاطباء). گستردنی . || فرش و جز آن : صد اشتر همه بار دیبای چین صد اشتر ز افگندنی همچنین . فردوسی . گر افگندنی هیچ بودی مرا مگر مرد مهمان ستود

معنی افلات

افلات . [اِ ] (ع مص ) فوت شدن چیزی . || گذاشتن . || فوت کردن . لازم و متعدی . (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (آنندراج ). || بجستن و بجهانیدن . (تاج المصادر بیهقی ). برستن و برهانیدن . (المصادرزوزنی ).

معنی افگنده

افگنده . [ اَ گ َ دَ / دِ ] (ن مف ) افکنده . همان افکنده بمعنی انداخته شده و ساقط شده و پرت شده ، گسترده ، حذف شده ، از شمار خارج گشته است . رجوع به افکنده شود : ز کشته نبد جای گشتن بجنگ ز برف و ز ا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: