مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی افگارده


معنی افگارده

افگارده . [ اَ دَ / دِ ] (ن مف ) خسته . مجروح شده . آزرده شده .

معنی افگارده- ترجمه افگارده برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد افگارده اینجا را کلیک کنید

هم معنی افگارده


ترجمه افگارده


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه افگاردهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی افگانه

افگانه . [ اَ ن َ / ن ِ ] (ص ، اِ) بچه ٔ نارسیده و ناتمام را گویند که از شکم انسان و دیگر حیوانات افتد. (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (انجمن آرای ناصری ). بچه ٔ آدم یا حیوان که از شکم افتاده باشد

معنی افگنده سم

افگنده سم . [ اَ گ َ دَ / دِ س ُ ] (ص مرکب ) عاجز و از حرکت بازمانده . (غیاث اللغات ). افکنده سم . رجوع به این کلمه شود.

معنی افگانه کردن

افگانه کردن . [ اَ ن َ / ن ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) سقط کردن جنین را، چنانکه : زن کودک افگانه کرد. (یادداشت مؤلف ) : مادر ایام اگرچه از فنا آبستن است چرخ بهر عمر او افگانه کرده ست از فنا. سنایی . ما

معنی افکوهه

افکوهه . [اُ هََ ] (ع اِ) کار شگفت . || شگفت . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). اعجوبه . (یادداشت مؤلف ).

معنی افگانیدن

افگانیدن . [ اَ دَ] (مص ) افکانیدن . سبب افکندن شدن . (ناظم الاطباء).

معنی افگندنی

افگندنی . [ اَ گ َ دَ ] (ص لیاقت ، اِ) افکندنی . (ناظم الاطباء). گستردنی . || فرش و جز آن : صد اشتر همه بار دیبای چین صد اشتر ز افگندنی همچنین . فردوسی . گر افگندنی هیچ بودی مرا مگر مرد مهمان ستود

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: