مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اعماد


معنی اعماد

اعماد. [ اِ ] (ع مص ) ستون نهادن چیزی را. (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). ستون قرار دادن زیر چیزی : اعمد الشی ٔ؛ جعل تحته عماداً. (از اقرب الموارد). ستون فرانهادن . (مصادر زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ). || سست و گران گردانیدن کسی را. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء).

معنی اعماد- ترجمه اعماد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اعماد اینجا را کلیک کنید

هم معنی اعماد


ترجمه اعماد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اعمادمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اعمام

اعمام . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ عَم ّ، برادر پدراست . (آنندراج از منتخب از غیاث اللغات ). ج ِ عَم ّ،بمعنی برادر پدر. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). ج ِ عَم ّ، برادر پدر و گفته اند هر کس که پدر او با پدر تو

معنی اعمدة

اعمدة. [ اَ م ِ دَ ] (ع اِ) ج ِ عَمد، ستونه ٔ خانه . (منتهی الارب ) (آنندراج ). ج ِ عَمود. (ناظم الاطباء) (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی ). ج ِ عَمود، آنچه خانه و جز آن بر آن استوار باشد. (از اقرب ا

معنی اعمال

اعمال . [اَ ] (ع اِ) ج ِ عمل ، کار و خدمت . (آنندراج ). ج ِ عَمَل . (مؤید الفضلاء). ج ِ عَمَل ، بمعنی کار و خدمت . (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). ج ِ عَمَل ، یعنی هر کارکه از جانداری با نیت سر زند

معنی اعمام

اعمام . [ اِ ] (ع مص ) خداوند بسیار اَعمام شدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ). عموهای کریم داشتن . و مبنی مفعول نیز روایت شده است . (از اقرب الموارد). خداوند عم کریم شدن . (المصادر زوزنی ). خداوند عم بسی

معنی اعم

اعم . [ اَ ع َم م ] (اِخ ) رجوع به معین الدین اعم شود.

معنی اعمة

اعمة. [ اَ ع ِم ْ م َ ] (ع اِ) ج ِ عَم ّ، برادر پدر. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). اَعمام . عُمومَه . اَعُم ّ. (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: