مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اصلنحاط


معنی اصلنحاط

اصلنحاط. [ اِ ل ِ ] (ع مص ) اصلنحاط البطحاء؛ فراخ شدن جوی سنگلاخ . (منتهی الارب ).

معنی اصلنحاط- ترجمه اصلنحاط برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اصلنحاط اینجا را کلیک کنید

هم معنی اصلنحاط


ترجمه اصلنحاط


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اصلنحاطمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اصلهمام

اصلهمام . [ اِ ل ِ ] (ع مص ) سخت و استوار گردیدن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). صلابة. (قطر المحیط) (اقرب الموارد).

معنی اصلدار

اصلدار. [ اَ ] (نف مرکب ) اصیل . با اصل و نسب . نجیب .

معنی اصلداران فلک

اصلداران فلک . [ اَ ن ِ ف َ ل َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به اصلداران پاک ، و آنندراج شود.

معنی اصلع

اصلع. [ اَ ل َ ] (ع ص ) مرد بیموی پیش سر. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). بمعنی کَل یعنی مرد بیموی پیش سر. (آنندراج ). و یقال ایضاً: رأس اصلع. مؤنث : صَلْعاء. ج ، صُلْع، صُلْعان . (منتهی الارب ) (م

معنی اصم

اصم . [ اَ ص َم م ] (اِخ ) (متوفی 931 هَ . ق . / 1526 م .) احمدبن محمد بانی مصری شافعی ، معروف به اصم (شهاب الدین ). از مفسران بود. او راست : تفسیر سوره ٔ یس تا آخر قرآن . (ط) ابن العماد: شذرات الذهب

معنی اصلم

اصلم . [ اَ ل َ ] (ع ص ، اِ) گوش ازبن بریده . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). بریده گوش . (مهذب الاسماء). گوش بریده . (ناظم الاطباء). از بن بریده گوش ، گویا مقطوع الاذن خلقی . ج ، صُلم . (آنندراج ) (من

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: