مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اصفهبد


معنی اصفهبد

اصفهبد. [ اِ ف َ ب َ / ب ُ ] (اِخ ) اصبهبذ. حصن یا قلعه ای بسیستان بود. رجوع به اصبهبذ در همین لغت نامه و حبیب السیر چ خیام ص 376 شود.

معنی اصفهبد- ترجمه اصفهبد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اصفهبد اینجا را کلیک کنید

هم معنی اصفهبد


ترجمه اصفهبد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اصفهبدمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اصفهسالار

اصفهسالار. [ اِ ف َ ] (اِخ ) امیر اسپهسالار، ملقب به اتابک مودود. حاکم دیاربکر و شام بود و بسال 492 هَ . ق .درگذشت . رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 467 شود.

معنی اصفهبدان

اصفهبدان . [ اِ ف َ ب َ / ب ُ ] (اِخ ) معرب اسپهبدان . رجوع به اصبهبذان و سپهبدان و اسپهبدان شود.

معنی اصفهبدخوره

اصفهبدخوره . [ اِ ف َ ب َ / ب ُ خوَرْ / خُرْ رَ / رِ ] (اِ مرکب ) رجوع به اسپهبدخوره شود.

معنی اصفهبد

اصفهبد. [ اِ ف َ ب َ / ب ُ ] (اِخ ) یزدجردبن شهریار تاج الدوله . چهارمین سلطان دولت سوم اصفهبدان تبرستان بود و بسال 675 هَ . ق . به امارت رسید. رجوع به معجم الانساب زامباور ج 2 ص 287 شود.

معنی اصفهبد

اصفهبد. [ اِ ف َ ب َ / ب ُ ] (اِخ ) مهرمردان یا مردان بن سرخاب . پس از مرگ پدر به سال 110 هَ . ق . به سلطنت رسید. وی چهارمین سلطان طبقه ٔ نخستین اصفهبدان طبرستان و از خاندان باوند بود و مدت چهل سال فر

معنی اصفهبد پریم

اصفهبدپریم . [ اِ ف َ ب َ / ب ُ دِ پ َ ] (اِخ ) رجوع به اصفهبد فریم و اصفهبد رستم بن شهریاربن شروین شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter