مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اصائل


معنی اصائل

اصائل . [ اَ ءِ ] (ع اِ) ج ِ اصیل . (اقرب الموارد). رجوع به اصیل شود.

معنی اصائل- ترجمه اصائل برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اصائل اینجا را کلیک کنید

هم معنی اصائل


ترجمه اصائل


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اصائلمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اصابت

اصابت . [ اِ ب َ ] (ع مص ) اصابة. رسیدن تیر نشانه را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). اصابة تیر شکار را؛ آهنگ کردن و نگذشتن از آن . (از قطر المحیط) (منتهی الارب ). به هدف خوردن . تیر به نشانه رسیدن . ب

معنی اصابات

اصابات . [ اِ ] (ع اِ) ج ِ اصابة: اصابات فی الاستخار و مسئلة حکیم النافلة. (روضات الجنات ص 392). و رجوع به اصابة و اصابت شود.

معنی اصآء

اصآء. [ اِص ْ ] (ع مص ) اصآی جوجه ؛ به بانگ آوردن آن . (از قطر المحیط) (اقرب الموارد). به بانگ آوردن کسی را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی اصائد

اصائد. [ اَ ءِ ] (ع اِ) ج ِ اصیاد. حج ِ صاد. و رجوع به اصاید شود.

معنی اصابع زینب

اصابع زینب . [ اَ ب ِ ع ِ زَ / زِ ن َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نوعی از حلوا. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). قسمی شیرینی است . || اصابعالعذاری . عنب البقری . انگور خلیلی . و رجوع به اصابعالعذاری شود.

معنی اصابع صفر

اصابع صفر. [ اَ ب ِ ع ِ ص ُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) بیخ گیاهی است به شکل کف دست . (قطر المحیط) (اقرب الموارد). گیاهی است بر شکل کف دست ، جنون و سم را نفع دهد. (منتهی الارب ) (آنندراج ). شجرةالکف . ک

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: