مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسکی جمعه


معنی اسکی جمعه

اسکی جمعه . [ اَ ج ُ ع َ ] (اِخ ) (جمعه ٔ عتیق ) قصبه ایست مرکز دائره ای از دوائر بیستگانه ٔ بلغارستان در 30 هزارگزی مغرب شمنی ، و در 37 هزارگزی جنوب هزار گراد در حدود روم ایلی شرقی یعنی قریب به 40 هزارگزی شمال عقبه ٔ بالکان درمحلی منبت و حاصلخیز در ساحل نهری . بخش اعظم سکنه ٔ آن مسلمانان بودند که هجرت کردند و اکنون قریب سه چهارهزار تن بدانجا سکنی دارند. (از قاموس الاعلام ترکی ). || اسکی جمعه (دائره ٔ ...) یکی از دوائر یعنی قسمتهای بیستگانه ٔ بلغارستان که از طرف مشرق بدائره ٔ شمنی و از سوی شمال بدائره ٔ هزارگراد و از جانب مغرب بدائره ٔ طرنوه و از جهت جنوب با حدود روم ایلی شرقی محدود و محاط میباشد. (از قاموس الاعلام ترکی ).

معنی اسکی جمعه- ترجمه اسکی جمعه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسکی جمعه اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسکی جمعه


ترجمه اسکی جمعه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسکی جمعهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسکی بابا

اسکی بابا. [ اَ ] (اِخ ) بابااسکی (بابای عتیق ). قصبه ٔ مرکز قضائی است در سنجاق قرق کلیسا از ولایت ادرنه ، در 30 هزارگزی جنوب قرق کلیسا و قریب 50 هزارگزی جنوب شرقی ادرنه ، در ساحل راست ، یعنی در کنار

معنی اسکیپیون

اسکیپیون . [ اِ یُن ْ ] (اِخ ) رجوع به سیپین شود.

معنی اسکیت

اسکیت . [ اِ ] (اِخ ) رجوع باسکیث شود.

معنی اسکی لن

اسکی لن . [ اِ ل َ ] (اِخ ) اسکی لین . یکی از هفت تل شهر روم قدیم واقع در مشرق آن .

معنی اسکی استانبول

اسکی استانبول . [ اَ اِ تام ْ ] (اِخ ) (استانبول کهنه ) قریه ٔ کوچکی است واقع در ساحل دریا، در جنوب شرقی جزیره ٔبوزجه در قضای آیواجق سنجاق بیغا، در نزدیکی آن خرابه ٔ شهر قدیمی «الکساندریا تروآس » دیده

معنی اسکیبو

اسکیبو.[ اِس ْ س ِ ب ُ ] (اِخ ) رودی در آمریکای جنوبی که از کوه آراکوان سرچشمه گرفته بسوی شمال غربی و سپس بطرف شمال شرقی جاری میگردد. کوه مزبور در قسمت متعلق بدولت برزیل از گویان انگلیس واقع است و ن

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: