مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسکی بابا


معنی اسکی بابا

اسکی بابا. [ اَ ] (اِخ ) بابااسکی (بابای عتیق ). قصبه ٔ مرکز قضائی است در سنجاق قرق کلیسا از ولایت ادرنه ، در 30 هزارگزی جنوب قرق کلیسا و قریب 50 هزارگزی جنوب شرقی ادرنه ، در ساحل راست ، یعنی در کنار غربی نهر بیوک دره از توابع شط ارکنه . (از قاموس الاعلام ترکی ). || اسکی بابا (قضای ...) قضائی است در سنجاق قرق کلیسا از ولایت ادرنه از طرف شمال یا خود قضای قرق کلیسا و از سوی مشرق با قضای لوله برغوس و از جانب جنوب بسنجاق کلیبولی و از جهت مغرب بسنجاق ادرنه محدود و محاط میباشد و پنج ناحیه ٔ موسوم به مرکز، قره خلیل ، چنکرلی ، بیکارحصار و قوزجغاز و 33 قریه دارد و اراضی آن از جلگه های زیبا و باصفا تشکیل شده و چندین رشته جوها که ازسوی شمال جاری و وارد نهر ارکنه میشوند اراضی آن را مشروب میسازند، که در نتیجه موجب حاصلخیزی کامل آنها میگردد. (از قاموس الاعلام ترکی ).

معنی اسکی بابا- ترجمه اسکی بابا برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسکی بابا اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسکی بابا


ترجمه اسکی بابا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسکی بابامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسکی جمعه

اسکی جمعه . [ اَ ج ُ ع َ ] (اِخ ) (جمعه ٔ عتیق ) قصبه ایست مرکز دائره ای از دوائر بیستگانه ٔ بلغارستان در 30 هزارگزی مغرب شمنی ، و در 37 هزارگزی جنوب هزار گراد در حدود روم ایلی شرقی یعنی قریب به 40 هز

معنی اسکی لن

اسکی لن . [ اِ ل َ ] (اِخ ) اسکی لین . یکی از هفت تل شهر روم قدیم واقع در مشرق آن .

معنی اسکی

اسکی . [ اَ ] (ترکی ، ص ) قدیم . || کهنه . مندرس : آن پسر پاره دوز شب همه شب تا بروز بانگ کند چون خروز اسکی بابوش کیمده وار. مولوی .

معنی اسکی استانبول

اسکی استانبول . [ اَ اِ تام ْ ] (اِخ ) (استانبول کهنه ) قریه ٔ کوچکی است واقع در ساحل دریا، در جنوب شرقی جزیره ٔبوزجه در قضای آیواجق سنجاق بیغا، در نزدیکی آن خرابه ٔ شهر قدیمی «الکساندریا تروآس » دیده

معنی اسکیپیون

اسکیپیون . [ اِ یُن ْ ] (اِخ ) رجوع به سیپین شود.

معنی اسکونه

اسکونه . [ ] (اِخ ) کوهی است : وز آنجا بکوهی نهادند روی جزیری که اسکونه بد نام اوی . (گرشاسب نامه ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: