مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسکیثی


معنی اسکیثی

اسکیثی . [ اِ ] (اِخ ) قومی باستانی که یونانیان به نواحیی که از شمال شرقی اروپاتا شمال آسیا ممتد بود و در ازمنه ٔ قدیمه مسکن نژادهای مختلف بود، داده اند. رجوع به اسکیث و سکا شود.

معنی اسکیثی- ترجمه اسکیثی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسکیثی اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسکیثی


ترجمه اسکیثی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسکیثیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسکیلا

اسکیلا. [ اِ ] (اِخ ) نام قدیم قصبه ای در جوار دماغه ٔ اسکیلا و در انتهای جنوبی ایتالیا و اکنون موسوم به سیلیو میباشد. (از قاموس الاعلام ترکی ).

معنی اسکیلاکس

اسکیلاکس . [ اِ ] (اِخ ) یکی از جغرافی دانان یونان قدیم . وی سیاحت نامه ای راجع بسواحل بحر ابیض و بحراسود دارد. رجوع به از قاموس الاعلام ترکی و رجوع به اسکیلاس شود.

معنی اسکیتیا

اسکیتیا. [ اِ ] (اِخ ) رجوع به اسکیثی شود.

معنی اسکیزه

اسکیزه . [ اِ زَ / زِ ] (اِمص ) آلیز کردن و جفته انداختن ستور. (جهانگیری ). برجستن و لگد انداختن . برجستن ستور را گویند. (انجمن آرا). برجستن و آلیز انداختن ستور. (برهان ). شلنگ و برجستن و دولتی (؟) اس

معنی اسکیزندگی

اسکیزندگی . [ اِ زَ دَ / دِ ] (حامص ) عمل اسکیزنده .

معنی اسکیرو

اسکیرو. [ اِ رُ ] (اِخ ) رجوع به سیرُ شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter