مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسکندر


معنی اسکندر

اسکندر. [ اِ ک َ دَ ] (اِخ ) نام حکیمی از مفسرین کتب قدیمه . (ابن الندیم ). وی بعضی مقالات کتاب الجدل ارسطو را تفسیر کرده است . (کشف الظنون ).

معنی اسکندر- ترجمه اسکندر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسکندر اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسکندر


ترجمه اسکندر

اسکندر: Alexander
اسکندریه: Alexandria


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسکندر


آفتابا ترک این گلشن کنى *** تا که تحت الارض را روشن کنى‏
آفتاب معرفت را نقل نیست *** مشرق او غیر جان و عقل نیست‏
خاصه خورشید کمالى کان سرى ست *** روز و شب کردار او روشنگرى ست‏
مطلع شمس آى گر اسکندرى *** بعد از آن هر جا روى نیکوفرى‏
بعد از آن هر جا روى مشرق شود *** شرقها بر مغربت عاشق شود
حس خفاشت سوى مغرب دوان *** حس در پاشت سوى مشرق روان‏
راه حس راه خران است اى سوار *** اى خران را تو مزاحم شرم دار
پنج حسى هست جز این پنج حس *** آن چو زر سرخ و این حسها چو مس‏
اندر آن بازار کایشان ماهرند *** حس مس را چون حس زر کى خرند
حس ابدان قوت ظلمت مى‏خورد *** حس جان از آفتابى مى‏چرد


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسکندر

اسکندر. [ اِ ک َ دَ ] (اِخ ) برادر المپیاس زن فیلفوس (فیلیپ ). فیلفوس وی را پادشاه مُلُس کرد. (ایران باستان ج 2 ص 1200).

معنی اسکندر

اسکندر. [ اِ ک َ دَ ] (از یونانی ، اِ) (از یونانی الکساندرس ، مرکب از الکس ُ بمعنی یاری کرد + آندرس و آنر بمعنی مرد؛ جمعاً یعنی یاور و یاری کننده ٔ مرد) اصل آن الکسندر است ؛ عرب الف و لام آنرا

معنی اسکندآباد

اسکندآباد. [ اِ ک َ ] (اِخ ) موضعی بمازندران . (سفرنامه ٔ مازندران و استراباد رابینو ص 58 بخش انگلیسی ).

معنی اسکندر

اسکندر. [ اِ ک َ دَ ] (اِخ ) ابن اسکندر، معروف باسکندر چهارم . وی پسر اسکندربن فیلفوس مقدونی ، فاتح مشهور بودو مادر او رُکسانه نام داشت . پس از مرگ اسکندر کبیردو تن را بپادشاهی برداشتند: نخست آریده فی

معنی اسکندر

اسکندر. [ اِ ک َ دَ ] (اِخ ) ابن (سلطان ) بایقرا (میرزا...) چون سلطان بایقرا میرزا درگذشت ، سلطان حسین میرزا چند روز به لوازم سوگواری و تعزیت داری اقدام فرمود و بعد از اطعام فقراء و ایتام وختمات کلام

معنی اسکندر

اسکندر. [ اِ ک َ دَ ] (اِخ ) یکی از علمای صنعت کیمیاء و او راست : کتاب فی الحجر.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: