مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اسفاء


معنی اسفاء

اسفاء. [ اِ ] (ع مص ) نقل کردن خاک : اسفی فلان . || بردن باد خاک را. || افکندن گیاه بهمی خار را. || استر شتابرو را گرفتن و اختیار کردن . (منتهی الارب ). || برانگیختن بر سبکساری و خفت : اسفی به فلاناً. || بدی رسانیدن بکسی : اسفی به . || سبک و بیخرد گردیدن . (منتهی الارب ). || درشت شدن اطراف خوشه ٔ زرع . باداس شدن کشت . (تاج المصادر بیهقی ): اسفی الزرع ؛ خشن اطراف سنبله . (اقرب الموارد)؛ سخت کرد اطراف خوشه را. (منتهی الارب ). || لاغر گردیدن : اسفت الناقة.

معنی اسفاء- ترجمه اسفاء برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اسفاء اینجا را کلیک کنید

هم معنی اسفاء


ترجمه اسفاء


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اسفاءمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اسفاء

اسفاء. [ اُ س َ ](ع ص ، اِ) ج ِ اَسیف ، بمعنی حزین . (اقرب الموارد).

معنی اسفاد سفید

اسفاد سفید. [ اِ دِ س َ / س ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) اسفند سفید. بفارسی خردل ابیض است و گفته اند حُرف ابیض است . (فهرست مخزن الادویة).

معنی اسفاد

اسفاد. [ اِ ] (ع مص ) برجهانیدن نر بر ماده . (منتهی الارب ). بر گشنی داشتن ستور. (زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ). بر ایغری کردن داشتن .

معنی اسف

اسف . [ اَ / َ-َس ْ ] (پسوند) َ-َسْف . مزید مؤخر بعض امکنه : کرسف . جوسف .

معنی اسف

اسف . [ اَ س َ ] (اِ) نامی است که در مازندران به درخت لِور دهند. رجوع به لِور شود.

معنی اسف

اسف . [ اَ س َ ](ع مص ) اندوهگین گردیدن بر. اندهگن شدن . (زوزنی ). || دریغ خوردن . تأسف . بر گذشته حسرت آوردن . || خشم گرفتن . (زوزنی ). خشم گرفتن بر.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: