مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی استعراض


معنی استعراض

استعراض . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) فربه گردیدن ناقه : اُستعرضت الناقة باللحم (مجهولاً)؛ فربه گردید ناقه . (منتهی الارب ). || کشتن بی دریافت حال کسی . کشتن هرکه را که پیش آید بی پرسش و دریافت حال آنان . || عرضه کردن خواستن . (منتهی الارب ) (زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ). || چریدن ستور زمین یا گیاه را. || متهم شدن . (منتهی الارب ). || عریض و پهن پنداشتن . || از پهنا آمدن . || پهناور از چیزی خواستن . || سؤال کردن . پرسیدن : استعرض العرب . || هرکه پیش آید عطا دادن و آنچه بدان ماند. (زوزنی ).

معنی استعراض- ترجمه استعراض برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد استعراض اینجا را کلیک کنید

هم معنی استعراض


ترجمه استعراض


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه استعراضمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی استعفاء

استعفاء. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) معاف کردن تکلیف خواستن . (منتهی الارب ). معاف کردن خواستن . (زوزنی ). استدعاء کناره گیری از شغل : از شغلهائی که بدیشان مفوض بود که جز بدیشان راست نیامدی و کس دیگر نبود که ا

معنی استعراز

استعراز. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) دشوار شدن . دشوار گردیدن . || درشت شدن . سخت گردیدن . سخت گشتن . منقبض و ترنجیده گشتن . (منتهی الارب ).

معنی استعراق

استعراق . [ اِت ِ ] (ع مص ) پیش آمدن حرارت را برای عرق کردن . پیش آمدن حرارت را جهت خوی کردن . (منتهی الارب ). || رها کردن درخت بیخ را در زمین . (منتهی الارب ).

معنی استعظام

استعظام . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) بزرگ شمردن . (منتهی الارب ) (زوزنی ). بزرگ دیدن کسی را. (منتهی الارب ): پس یمین الدوله محمود را استعظام کرد و شفیع شد تااز سر انتقام برخیزد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی نسخه ٔ

معنی استعطاء

استعطاء. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) عطا خواستن . (تاج المصادر بیهقی ) (منتهی الارب ) (زوزنی ).

معنی استعسال

استعسال . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) انگبین خواستن . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). انگبین جستن . || شهد بخشیدن خواستن . (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: