مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ازکن


معنی ازکن

ازکن . [ اَ ک َ ] (ع ن تف ) زیرکتر. (منتهی الارب ). - امثال : ازکن من ایاس .

معنی ازکن- ترجمه ازکن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ازکن اینجا را کلیک کنید

هم معنی ازکن

طایر، طائر : 1 پرنده، طیر، مرغ 2 پروازکننده 3 تایر، چرخ وسائط نقلیه و تیوپ، تویی
طنزکنان : طنازانه، نازکنان، کرشمه‌کنان، عشوه‌کنان
عشوه‌کنان: خرامان، کرشمه‌کنان، نازان، نازکنان
مصلی : نمازخوان، نمازکن، نمازگزار
مفتح : بازکننده، گشاینده


ترجمه ازکن

دربازکن: bottle opener
چشم بازکن: eye opener
قفل بازکن: picklock
نازکن: coy
دربازکن: doorkeeper


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ازکنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ازکان

ازکان . [ اِ ] (ع مص ) دانستن چیزی را و دریافتن . (از منتهی الارب ). شناسیدن . (زوزنی ). || آگاه گردانیدن . (منتهی الارب ). بیاگاهانیدن . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). || گمان بردن یا گمان قوی بردن .

معنی ازکات

ازکات . [ اِ ](ع مص ) پر کردن مشک . (منتهی الارب ). پر کردن مشکیزه .(آنندراج ). || بیاد دادن حدیث کسی را. || بچه زادن زن . (از منتهی الارب ). زائیدن .

معنی ازکاره

ازکاره . [ اَ رَ / رِ ] (ص ) آنکه سخنان گذشته را یاد کند مانند قصه خوان . و مؤلف مؤیدالفضلاء گوید: این (کلمه )مشتق از ذکر است و در فارسی ذال را ذکر نکرده اند.

معنی ازل

ازل . [ اَ ] (ع مص ) بازداشتن . (تاج المصادر بیهقی ). بازداشتن کسی را. (منتهی الارب ). حبس . || کوتاه کردن رسن اسب و گذاشتن آنرا: ازل الفرس . (از منتهی الارب ). || بازداشتن چهارپای از چراگاه از بیم .

معنی ازگیل ژاپنی

ازگیل ژاپنی . [ اَ ل ِ پ ُ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به انبه ٔ ژاپنی شود.

معنی ازگند

ازگند. [ اُ گ َ ] (اِخ ) رجوع به اوزگند شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: