مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ارمیناقن


معنی ارمیناقن

ارمیناقن . [ اَ ؟ ] (معرب ، اِ) بیونانی مشمش است .(تحفه ٔ حکیم مؤمن ) (فهرست مخزن الادویه ). زردالو.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ارمیناقن اینجا را کلیک کنید

هم معنی ارمیناقن


ترجمه ارمیناقن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ارمیناقنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ارمینا

ارمینا. [ اَ ] (اِ) بیونانی نوشادر است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ) (فهرست مخزن الادویه ). بلغت سریانی نوشادر باشد و آن چیزی است مانند نمک و بیشتر سفیدگران بکار برند و بعضی گویند یونانی است . (برهان ). طیا

معنی ارمینوس

ارمینوس . [ ] (اِخ ) پادشاه روم ، به سال 332هَ . ق . (مروج الذهب ). || ابن ابی اصیبعه ارمینوس را در زمره ٔ ملوک و ابناء ملوکی که نزد ارسطو تلمذ کرده اند، یاد کند. (عیون الانباء ج 1 ص 57).

معنی ارمیوس

ارمیوس . [ ] (اِخ ) الحکیم . از صاحبان صنعت : رسالة سالیدس الملک مع ارمیوس الحکیم فی الصنعة. (کشف الظنون چ 1 ج 1 ص 554). و رجوع به ارمیون شود.

معنی ارمیه

ارمیه . [ اُ ی َ ] (اِخ ) (دریاچه ٔ ...) بحیره ٔ ارومیه . دریاچه ٔ اورمیه . دریاچه ٔ شها . دریاچه ٔ تلا. دریاچه ٔ ارمیه در اوستا چَئِچَسْتَه ذکر شده و حمداﷲ مستوفی در نزهة القلوب چچست یاد کرده ، در

معنی ارمین

ارمین . [ اَ ن َ ] (اِخ ) اَرمینا. نام ارمنستان بزبان پارسی باستان (هخامنشی ). (ایران باستان ص 1452).

معنی ارمیه

ارمیه . [ اُ ی َ ] (اِخ ) اورمیه . ارومیه . شهری بزرگ و قدیم در آذربایجان ، بین آن و دریاچه ٔ ارمیه قریب سه یا چهار میل است وچنانکه گمان برده اند این شهر، شهر زرادشت پیامبر مجوس است . یاقوت گوید من آن

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<