مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اردملیش


معنی اردملیش

اردملیش . [ ] (اِخ ) مقری در نفح الطیب از ابن حیان آرد: دشمن بر بربشتر قصبه ٔ شهر برطانیه نزدیک سرقسطه غلبه کرد (به سال 456 هَ . ق .). و لشکر اردملیش بدانجا فرودآمد و آنرا در حصار گرفت و یوسف بن سلیمان بن هود در حمایت آن قصبه تقصیر کرد واهل آنرا بخود واگذاشت و دشمن چهل روز آنجا ببود و چون بجهت کمی قوت بین اهالی نزاع درگرفت و دشمن آگاه شد محاصره و قتال را تشدید کرد تا با 5000 تن زره پوش وارد شهر اول شد و مردم بدهشت افتادند و در شهر داخلی تحصن گزیدند و بین آنان جنگهای شدید واقع و 500 فرنگی کشته شد و سپس بعلت خرابی قنات آب امان خواستند و دشمن آنان را امان داد و چون بیرون آمدند اعداء نکث عهد و خیانت کردند و همه را بجز قائدبن طویل و قاضی بن عیسی و گروهی از بزرگان ، بکشتند و اموال و امتعه ٔ لایحصی بدست آوردند. (حلل السندسیة ج 2 ص 188).

معنی اردملیش- ترجمه اردملیش برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اردملیش اینجا را کلیک کنید

هم معنی اردملیش


ترجمه اردملیش


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اردملیشمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اردل

اردل . [ اُ دَ ] (اِخ ) اُردال . رجوع بطایفه ٔ شیبانی شود.

معنی اردن

اردن . [ اَ دِ ] (اِخ ) نجدی است پردرخت که قسم اعظم آن در ایالتی بهمین نام واقع است و به بلژیک امتداد یابد. نبرد اردن ، در نخستین جنگ جهانگیر (20 - 24 اوت 1914 م .) در این موضع روی داد. مساحت این نا

معنی اردن

اردن . [ اَ دَ ] (ع ِا) نوعی از ابریشم یا خز سرخ . (منتهی الارب ).

معنی اردلان کث

اردلان کث . [ اَ دَ ک َ ] (اِخ ) شهرکی است در شاش ماوراءالنهر سیحون از اقلیم فرغانه . کلشجک ، خمبرک ، اردلان کث ، ستبغوانجناح ، شهرکهایی اند بیکدیگر نزدیک و آبادان و با کشت و برز بسیار و آبهای روان .

معنی ارده

ارده . [ اَدَ / دِ ] (اِ) کنجد کوبیده . کنجد آردشده که روغن آن نگرفته اند. کنجد آسیاکرده که روغن آن نگرفته باشند. (بحر الجواهر). کنجد پوست گرفته ٔ سائیده با روغن . نان خورش که از کنجد سازند و با شیره

معنی اردمشت

اردمشت . [ اَ دُ م ُ ] (اِخ ) قلعه ایست حصین قریب جزیره ٔ ابن عمر در جهت شرقی دجله ٔ موصل واقع در کنار کوه جودی و یاقوت گوید: اکنون متعلق بصاحب موصل است و زیر آن دیرالزعفران واقع است که آنهم قلعه ایست

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: