مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ادیم احمر


معنی ادیم احمر

ادیم احمر. [ اَ م ِ اَ م َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) دِهان . چرم سرخ .

معنی ادیم احمر- ترجمه ادیم احمر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ادیم احمر اینجا را کلیک کنید

هم معنی ادیم احمر


ترجمه ادیم احمر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ادیم احمرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اذ

اذ. [ اِ ] (ع حرف ربط) چون . برای آنکه . || آنگاه . و آن برای زمان ماضی است و گاهی برای مفاجاة آید بشرط که در جواب بینا یا بینما واقع شود و قد تکون زائدة نحو اذ واعدنا موسی (قرآن 51/2)؛ ای واعدنا. (من

معنی ادیه

ادیه . [ اَ دَی ْه ْ ] (ع اِ) یَدَیْه : قطع اﷲ اَدیه ؛ خدا ببرد هر دو دست او را.

معنی ادیم

ادیم . [ اُ دَ ] (اِخ ) الثعلبی . صحابی است .

معنی ادیم

ادیم . [ اَ ] (ع اِ) چرم . || مطلق پوست دباغت داده . (غیاث اللغات ). چرم مهیا و ساخته : بیاورد پس مشکهای ادیم بگسترد بر وی همه زر و سیم . فردوسی . تا خبر شد سوی سیمرغ که بازان ترا از ادیم است بپای

معنی ادینه

ادینه . [ ؟ ن َ ] (اِخ ) رجوع به بابااحمدی (طایفه ٔ) شود.

معنی ادینده

ادینده . [ اَ ی َ دَ / دِ ] (اِ) آدینده . قوس قزح . رجوع به آدینده شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: