مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اختطاب


معنی اختطاب

اختطاب . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) خواستگاری کردن زن را. خطبه کردن . (تاج المصادر بیهقی ). || خواندن کسی را درتزویج یکی از زنان قبیله ٔ خود. || مردی را بر زن خواستن داشتن . (زوزنی ). بر خواستن زن داشتن .(تاج المصادر بیهقی ). || خطبه پذیرفتن .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اختطاب اینجا را کلیک کنید

هم معنی اختطاب


ترجمه اختطاب


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اختطابمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اختطاء

اختطاء. [ اِ ت ِ ] (ع مص )گام زدن . گام نهادن . || گذشتن بر چیزی یاکسی بسرعت . || گذشتن بر کسی یکبار. اختیاط. || اختطاء ناس ؛ تخطی رقاب مردم کردن .

معنی اختضاب

اختضاب . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) رنگ کردن خود را. چیزی از تن خود خضاب کردن . (تاج المصادر بیهقی ).

معنی اختطاط

اختطاط. [ اِ ت ِ ] (ع مص )اِخطاط. نشان ِ بنا برکشیدن . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). طرح ریزی کردن . خط برکشیدن گرد زمین و حَدّ پیدا کردن برای بناء و جز آن : انه الّذی اختط اساس الجامع بالقاهرة مما ی

معنی اختضار

اختضار. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) بریده گردیدن . || اختضار حمل ؛ برداشتن آن . || اختضار جاریه ؛ زائل کردن دوشیزگی او. || اختضار کلأ؛بریدن گیاه سبز را. نبات بسبزی فرا درودن . (تاج المصادر). نبات بسبزی فادرود

معنی اختل

اختل . [ اَ ت َ ] (ع ن تف ) نعت تفضیلی از خَتْل . حیله گرتر. فریبکارتر. - امثال : اختل من ذئب ؛ حیله گرتر از گرگ .

معنی اختصاف

اختصاف . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) بچیزی چسبانیدن . خصف وَرَق بر تن ، با برگ پوشانیدن برهنه ای ، خویش را. برهم نهادن و چسبانیدن برگها را یکان یکان بر بدن تا عورت بنظر نیاید: اختصف الورق علی البدن .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: