مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی اختصاء


معنی اختصاء

اختصاء. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) خویشتن را خصی کردن . (زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ). خصی کردن خود را. خایه کشیدن .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد اختصاء اینجا را کلیک کنید

هم معنی اختصاء


ترجمه اختصاء


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه اختصاءمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اختطاب

اختطاب . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) خواستگاری کردن زن را. خطبه کردن . (تاج المصادر بیهقی ). || خواندن کسی را درتزویج یکی از زنان قبیله ٔ خود. || مردی را بر زن خواستن داشتن . (زوزنی ). بر خواستن زن داشتن .(تاج

معنی اختصاص داشتن

اختصاص داشتن . [ اِ ت ِ ت َ ] (مص مرکب ) مختص بودن . مخصوص بودن و شریک نداشتن . اقتصار کردن .

معنی اختصاص دادن

اختصاص دادن . [ اِ ت ِ دَ ] (مص مرکب ) چیزی را بکسی مخصوص کردن و شریک نکردن دیگری را در آن .

معنی اختضاب

اختضاب . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) رنگ کردن خود را. چیزی از تن خود خضاب کردن . (تاج المصادر بیهقی ).

معنی اختضام

اختضام . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) بریدن . قطع کردن . || بریدن راه برفتن . || قطع کردن شمشیر چیزی را از حدت : السیف یختضم جفنه ؛ شمشیر می برد و میخورد نیام خود را از جهت تیزی و حدتی که دارد.

معنی اختسک

اختسک . [ اُ خ ُ ] (اِخ ) (دریای ...) بحریست از اقیانوس کبیر در شمال شرقی آسیا.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: