مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی احمد


معنی احمد

احمد. [ اَ م َ] (اِخ ) ابن محمد اصفهانی ، ابن ابوفیج . محدث است .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد احمد اینجا را کلیک کنید

هم معنی احمد


ترجمه احمد

فاروق احمدخان لغاریر: Farugh Ahmed Khan Lagharir
احمدعلی: Ahmad Ali
احمدرضا: Ahmad Reza
احمد: Ahmed
احمد چلابی: Ahmed Chalabi


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه احمد


ما نگون و سنگسار آییم از او *** ما کساد و بى‏عیار آییم از او
آن خیالاتى که دیدندى ز ما *** وقت فترت گاه گاه اهل هوا
گم شود چون بارگاه او رسید *** آب آمد مر تیمم را درید
دور شو اى پیر فتنه کم فروز *** هین ز رشک احمدى ما را مسوز
دور شو بهر خدا اى پیر تو *** تا نسوزى ز آتش تقدیر تو
این چه دم اژدها افشردن است *** هیچ دانى چه خبر آوردن است‏
زین خبر جوشد دل دریا و کان *** زین خبر لرزان شود هفت آسمان‏
چون شنید از سنگها پیر این سخن *** پس عصا انداخت آن پیر کهن‏
پس ز لرزه و خوف و بیم آن ندا *** پیر دندانها بهم بر مى‏زدى‏
آن چنانک اندر زمستان مرد عور *** او همى‏لرزید و مى‏گفت اى ثبور


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن محمد اسکندرانی . رجوع به ابن عطأاﷲ تاج الدین ابوالفضل احمدبن محمد اسکندری شود. و نیز تهذیب مدوّنه ٔ بردعی را مختصر کرده است ، و حاجی خلیفه وفات او را به سال 719 هَ .ق . ذک

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن محمد بستی ، مکنی به ابوسلیمان خطابی . ادیب فقیه شافعی . وی در عراق از ابوعلی صفار و ابوجعفر رزاز و جز آنان حدیث شنید و حاکم ابن بیع صاحب تاریخ نیشابور و جمعی از بزرگان دیگر

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن محمد اصبحی عتابی ، مکنی به ابوالعباس . او راست : شرح تسهیل ابن مالک . وفات وی به سال 776 هَ .ق . بود.

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن محمد انطاکی ، مکنی به ابوحامد و منبوز به ابورقعمق . او مداح المعز ابوتمیم بن معدبن منصوربن قائم بن مهدی عبیداﷲ و فرزندان او و جوهر قائد و وزیر ابوالفرج یقعوب بن کلس بود. وث

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن محمد اصفهانی ، ملقب به غراب و مکنی به ابوعبداﷲ. محدث . او از غانم البرجی و از او علی بن بوزندان روایت دارد.

معنی احمد

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن محمد امام طحاوی ، مکنی به ابوجعفر. از صاحبان «شروط» است در چهل جزء.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: