مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی احآح


معنی احآح

احآح . [ اِح ْ ] (ع مص ) بسیار کلمه ٔ «یا اُحاح » گفتن .

معنی احآح- ترجمه احآح برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد احآح اینجا را کلیک کنید

هم معنی احآح


ترجمه احآح


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه احآحمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی اچمیاجین

اچمیاجین . [ اِ ] (اِخ ) مناستر بزرگی است در قفقاز روسیه به 25 کیلومتری جانب غرب ایروان و 15 کیلومتری شمال ساحل ارس و آن مقرّ بطریق بزرگ ارمنیان است و این مناستر نهایت بزرگ و مزیّن است و چند کلیسا و

معنی احاره

احاره . [ اِ رَ ] (ع مص ) اِحارة. صاحب بچه گردیدن : احارت الناقة. (منتهی الارب ). || جواب بازدادن . (زوزنی ): مااحار جواباً؛ جواب بازنداد. (منتهی الارب ). || افزونی کردن آسیا. (تاج المصادر). || طحنت ف

معنی احاح

احاح . [ اُ ] (ع اِ) احیح . احیحة. تشنگی . || خشم . (منتهی الارب ). || درد دل که از اندوه پیدا شود. غصه و اندوه . || ناله . (منتهی الارب ).

معنی احائین

احائین . [ اَ ] (ع اِ) اَحایین . ج ِ اَحیان . جج ِ حین .

معنی احارة

احارة. [ اِ رَ ] (ع مص ) رجوع به احاره شود.

معنی اچی

اچی . [ اَ ] (ترکی ، اِ) اَچه . برادر کلان . در بعض نسخ به این معنی اخی بخاء معجمه آمده و آن از سهو کاتبان است . (غیاث ) (آنندراج ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: