مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابومنصور


معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) رئیس خاندان معروف به آل منجم . رجوع به بنومنجم ... شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابومنصور اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابومنصور


ترجمه ابومنصور


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابومنصورمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَم َ ] (اِخ ) ابن عساکر. فقیه شافعی عبدالرحمن بن حسن بن هبةاﷲبن عبداﷲ دمشقی . رجوع به عبدالرحمن ... شود.

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن ابی القاسم علی نوکی . ابوالفضل بیهقی در تاریخ خود آرد: در این تابستان [سال 422 هَ . ق .] بوالقاسم علی نوکی صاحب برید غزنین از خواجه بونصر مشکان درخواست تا فرزندان ویرا

معنی ابومنجوج

ابومنجوج . [ اَ م َ ] (اِخ ) نام قریه ای به مصر در خره ٔ بحیره نزدیک اسکندریه . (مراصدالاطلاع ).

معنی ابومنجل

ابومنجل . [ اَ م ِ ج َ ] (ع اِ مرکب ) نوعی از مرغان آبی با منقار طویل مانند داس و منجل . (المرصع).

معنی ابومنصور

ابومنصور.[ اَ م َ ] (اِخ ) ابن مافنه . بهرام وزیر ابوکالیجار دیلمی . رجوع به ابن مافنه و رجوع به بهرام ... شود.

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن عبدالرزاق طوسی . از بزرگزادگان طوس . او در حدود 335 هَ . ق . یا کمی پیش از آن از جانب ابوعلی احمدبن محمدبن مظفربن محتاج چغانی سپهسالار خراسان حکمرانی طوس داشت و در همین

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: