مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابومنصور


معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن جهیر محمدبن فخرالدوله . رجوع به ابن جهیر عمیدالدوله شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابومنصور اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابومنصور


ترجمه ابومنصور


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابومنصورمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) پدر عمر و محمد منصوربن ابی منصور مهربانی .

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن بروی . محمدبن محمدبن محمد فقیه شافعی . رجوع به ابن بروی ... شود.

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن عبدالرزاق طوسی . از بزرگزادگان طوس . او در حدود 335 هَ . ق . یا کمی پیش از آن از جانب ابوعلی احمدبن محمدبن مظفربن محتاج چغانی سپهسالار خراسان حکمرانی طوس داشت و در همین

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن ابی الفضل علی .

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابان حسیس (شاید جشنس )بن وریدبن کادبن مهابنداد حساس بن فروخ دادبن استادبن مهر حسیس (شاید جشنس ) بن یزدجرد. منجم ایرانی پدر بنومنجم یا آل منجم . رجوع به بنومنجم شود.

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَم َ ] (اِخ ) ابن عساکر. فقیه شافعی عبدالرحمن بن حسن بن هبةاﷲبن عبداﷲ دمشقی . رجوع به عبدالرحمن ... شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<