مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابومنصور


معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) بنا بر نقلی کنیت ابن سَلاّر ملک العادل علی بن اسحاق وزیر ظافر عبیدی صاحب مصر است . رجوع به ابن سَلاّر... شود.

معنی ابومنصور- ترجمه ابومنصور برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابومنصور اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابومنصور


ترجمه ابومنصور


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابومنصورمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن عبدالرزاق طوسی . از بزرگزادگان طوس . او در حدود 335 هَ . ق . یا کمی پیش از آن از جانب ابوعلی احمدبن محمدبن مظفربن محتاج چغانی سپهسالار خراسان حکمرانی طوس داشت و در همین

معنی ابومنذر

ابومنذر. [ اَ م ُ ذِ ] (اِخ ) نُصَیر. از علمای نحو. شاگرد کسائی است .

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن بروی . محمدبن محمدبن محمد فقیه شافعی . رجوع به ابن بروی ... شود.

معنی ابومنصور

ابومنصور.[ اَ م َ ] (اِخ ) یا بومنصور. از این شاعر در لغت نامه ٔ اسدی این بیت برای کلمه ٔ واق واق شاهد آمده است : نه واق واق و نه عنقای مغربیم بگیر (؟) نه هم بنوع زرافه نه کرگ دزواریم (؟).

معنی ابومنبوذ

ابومنبوذ. [ اَ مَم ْ ] (اِخ ) قیس بن عریض . محدث است .

معنی ابومنصور

ابومنصور. [ اَ م َ ] (ع اِ مرکب )شهد. (مهذب الاسماء) (السامی فی الاسامی ) (المرصع).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter