مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوعبدا


معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) محاملی . حسین بن اسماعیل بن محمّد الضبی . رجوع به محاملی ... شود.

معنی ابوعبدا- ترجمه ابوعبدا برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوعبدا اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوعبدا


ترجمه ابوعبدا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوعبدامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) محمدبن ابراهیم بن خلف . رجوع به محمد... شود.

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) محمدبن ابراهیم بن جعفر. معروف به نعمانی . محدّث شیعی . از مردم نعمانیه ، موضعی میان بغداد و واسط. ذکر او در فهرست نجاشی آمده است . وفات او بمائه ٔ چهارم در شام بود

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) محمدبن ابراهیم بن ثابت . رجوع به ابن الکیزانی ... شود.

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) محمدبن ابراهیم بن محمد بیانی خزرجی . رجوع به محمد... شود.

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) محمدبن ابراهیم بن نحاس حلبی . رجوع به محمد... شود.

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) اللاَّنی معلّم الامراء. وی از ابی القاسم بغوی روایت کند.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: