مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوعبدا


معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) کلثومی . محمدبن عبدالملک . رجوع به محمد... شود.

معنی ابوعبدا- ترجمه ابوعبدا برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوعبدا اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوعبدا


ترجمه ابوعبدا


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوعبدامطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) محاسبی . حارث بن اسد بصری متکلم زاهد صوفی . او را کتبی است در اصول و زهد از آنجمله : کتاب الرعایه . وفات وی به سال 243 هَ . ق . است . رجوع به ابن خلکان ج 1 ص 137 ش

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) محمد. یکی از وزرای مأمون خلیفه بود. رجوع بدستورالوزرای خوندمیر شود.

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) محمدبن ابراهیم بن حبیب فزاری . رجوع به بفزاری ... شود.

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) محمدبن ابراهیم بن جعفر. معروف به نعمانی . محدّث شیعی . از مردم نعمانیه ، موضعی میان بغداد و واسط. ذکر او در فهرست نجاشی آمده است . وفات او بمائه ٔ چهارم در شام بود

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) محاملی . حسین بن اسماعیل بن محمّد الضبی . رجوع به محاملی ... شود.

معنی ابوعبدا

ابوعبدا. [ اَ ع َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) کاتب مهدی عباسی . یکی از بلغای زبان عرب . (ابن الندیم ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: