مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوعبدالرحمن


معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) عطوی کاتب و شاعر. دیوان او صد ورقه است . (ابن الندیم ). و رجوع به عطوی ... شود.

معنی ابوعبدالرحمن- ترجمه ابوعبدالرحمن برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوعبدالرحمن اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوعبدالرحمن


ترجمه ابوعبدالرحمن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوعبدالرحمنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ )محمدبن عبداﷲبن محمد عتقی . رجوع َ به محمد... شود.

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) عماره . تابعی است .

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) الفضل . تابعی است و خالد واسطی از او روایت کند.

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) غیاث بن ابراهیم الکوفی . از روات و متروک الحدیث است .

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ ) عثمان بن حصین بن علان . تابعی است . حکم بن موسی از ثور و ثور از او روایت کند.

معنی ابوعبدالرحمن

ابوعبدالرحمن . [ اَ ع َ دِرْ رَ ما ] (اِخ )عبیداﷲبن محمدبن عمر. تابعی است و از این رو که مادر او عائشه نام داشت به عبیداﷲبن عائشه معروف است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: