مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابورکوه


معنی ابورکوه

ابورکوه . [اَ رَ وَ / رِ وَ/ رُ وَ ] (اِخ ) از خالدیین است و او راست : کتاب اخبار موصل . و رجوع به ابوزکوه شود.

معنی ابورکوه- ترجمه ابورکوه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابورکوه اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابورکوه


ترجمه ابورکوه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابورکوهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابورقاش

ابورقاش . [ اَ رَ ] (ع اِ مرکب ) نمر. (المزهر). پلنگ .

معنی ابورهم

ابورهم . [ اَ رُ ] (اِخ ) سباعی . رجوع به ابورهم احزاب ... شود.

معنی ابورهم

ابورهم . [اَ رُ ] (اِخ ) ابن مطعم ارحبی . صحابی و شاعر است .

معنی ابورفاعه

ابورفاعه . [ اَرِ ع َ ] (اِخ ) عمارةبن وثیمةبن موسی بن الفرات الوشاء الفارسی الفسائی . محدث و مورخ . مولد او به مصر بوده و289 هَ . ق . درگذشته است . او راست : کتاب تاریخ .

معنی ابورقیه

ابورقیه . [ اَرُ ق َی ْ ی َ ] (اِخ ) تمیم الداری بن اوس . صحابی است .

معنی ابورقعمق

ابورقعمق . [ اَ رَ ق َ م َ ] (اِخ ) ابوحامد احمدبن محمد انطاکی . شاعر عرب . وی در مصر میزیست و خلفای فاطمی معزّ و عزیز و حاکم را مدح گفت و به سال 399 هَ . ق . هم به مصر درگذشت .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: