مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابورهم


معنی ابورهم

ابورهم . [ اَ رُ ] (اِخ ) ابن عبدالعزی . دومین شوی ام ّالمؤمنین میمونه پیش از تزویج با رسول اﷲ صلوات اﷲعلیه . رجوع به ص 148 حبیب السیر ج 1 شود.

معنی ابورهم- ترجمه ابورهم برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابورهم اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابورهم


ترجمه ابورهم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابورهممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابورهم

ابورهم . [ اَ رُ ] (اِخ ) احزاب بن اسید السمعی الظهری المقری . محدث است .

معنی ابورهم

ابورهم . [اَ رُ ] (اِخ ) ابن مطعم ارحبی . صحابی و شاعر است .

معنی ابورقاش

ابورقاش . [ اَ رَ ] (ع اِ مرکب ) نمر. (المزهر). پلنگ .

معنی ابورهم

ابورهم . [ اَ رُ ] (اِخ ) سباعی . رجوع به ابورهم احزاب ... شود.

معنی ابورهم

ابورهم . [ اَ رُ ] (اِخ ) الغفاری کلثوم بن حصین . صحابی است . او در غزوه ٔ احد حضور داشت و دو بار رسول صلوات اﷲ علیه وی را بمدینه خلیفتی ِ خویش داد، یکی در عمرةالقضا و دیگری در فتح مکه . و بعضی نام او

معنی ابورؤبة

ابورؤبة. [ اَ رُءْ ب َ ] (اِخ )القریشی . محدث است و جامعبن مطر از او روایت کند.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: