مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوحدی کوفی


معنی ابوحدی کوفی

ابوحدی کوفی . [ اَ ؟ ] (اِخ ) نام یکی از کاتبین مصاحف ، معاصر معتصم عباسی . (ابن الندیم ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوحدی کوفی اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوحدی کوفی


ترجمه ابوحدی کوفی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوحدی کوفیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوحردبه

ابوحردبه . [ اَ ح َ دَ ب َ ] (اِخ ) یکی از دزدان مشهور عرب .

معنی ابوحبله

ابوحبله . [ اَ ح َ ل َ ] (اِخ ) نام رودی به کردُفان و منبع آن جبل نوبه است .

معنی ابوحرب

ابوحرب . [ اَ ح َ ] (اِخ ) یا ابوحارث . طبیب مسعودبن یمین الدوله محمودبن سبکتکین غزنوی . قفطی گوید او در این علم ماهر بود و درحضرت سلطان تقرب داشت . و چون در امر عبدالرشید بن محمود مداخله ٔ نابجای کرد

معنی ابوحسان

ابوحسان . [ اَ ح َس ْ سا ] (ع اِ مرکب ) عقاب . (المزهر). ابوالحجاج . آله . دال من . ججا. شغواء. شهباز. شاهباز. کامیر. لخواء. || روغن . (مهذب الاسماء).

معنی ابوحدره

ابوحدره . [ اَح ُ رَ ] (ع اِ مرکب ) نام مرغیست بحجاز. (المزهر).

معنی ابوحزره

ابوحزره . [ اَ ح َ رَ ] (اِخ ) کنیت جریربن عطیه ، شاعر عرب متوفی به سال 111 هَ . ق .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: