مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوحجار


معنی ابوحجار

ابوحجار. [ اَ ؟ ] (اِخ ) عبدالرحمن بن منصور الکلابی . یکی از فصحای عرب . (ابن الندیم ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوحجار اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوحجار


ترجمه ابوحجار


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوحجارمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوحدی کوفی

ابوحدی کوفی . [ اَ ؟ ] (اِخ ) نام یکی از کاتبین مصاحف ، معاصر معتصم عباسی . (ابن الندیم ).

معنی ابوحدره

ابوحدره . [ اَح ُ رَ ] (ع اِ مرکب ) نام مرغیست بحجاز. (المزهر).

معنی ابوحره ٔ رقاشی

ابوحره ٔ رقاشی . [ اَح ُرْ رَ ی ِ رَ ] (اِخ ) اسم او حکیم یا حنیفه . محدثی ثقه است از مردم بصره و ابوداود از وی روایت کند.

معنی ابوحبله

ابوحبله . [ اَ ح َ ل َ ] (اِخ ) نام رودی به کردُفان و منبع آن جبل نوبه است .

معنی ابوحبران

ابوحبران . [ اَ ح ِ ] (اِخ ) حمانی . نام مردی مشهور بزیبائی و جمال .

معنی ابوحریز

ابوحریز. [ اَ ح َ ] (اِخ ) صحابیست .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<