مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوجعفر


معنی ابوجعفر

ابوجعفر. [ اَ ج َ ف َ ] (اِخ ) کنیت احمدبن محمد کنانی شاعر. رجوع به ابن عیاش ... شود.

معنی ابوجعفر- ترجمه ابوجعفر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوجعفر اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوجعفر


ترجمه ابوجعفر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوجعفرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوجعفر

ابوجعفر. [ اَ ج َ ف َ ] (اِخ ) کنیت احمدبن محمد قیسی قرطبی . رجوع به ابن حجه احمد... شود.

معنی ابوجعفر

ابوجعفر. [ اَ ج َ ف َ ] (اِخ ) احمدبن محمدبن عیسی القمی . یکی از فقهای شیعه . او راست : کتاب المکاسب . کتاب طب الکبیر. کتاب طب الصغیر. (ابن الندیم ).

معنی ابوجعفر

ابوجعفر. [ اَ ج َ ف َ ] (اِخ ) الرّوآسی محمدبن الحسن . رجوع به روآسی ... شود.

معنی ابوجعفر

ابوجعفر. [ اَ ج َ ف َ ] (اِخ ) کنیت احمدبن یحیی بن جابر بلاذری . رجوع به بلاذری ... شود.

معنی ابوجعفر

ابوجعفر. [ اَ ج َ ف َ ] (اِخ ) قطب الدین محمود یا محمدبن محمد رازی ورامینی بویهی . نسب او به آل بویه می پیوندد. حکیم و فاضلی معروف ، و در فقه شاگرد علامه ٔ حلی و در معقول تلمیذ قاضی عضد ایجی است و چون

معنی ابوجعفر

ابوجعفر. [ اَ ج َ ف َ ] (اِخ ) رزازبن بحتری . محدث است .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: