مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی ابوالندی


معنی ابوالندی

ابوالندی . [ اَ بُن ْ ن ؟ ] (اِخ ) محمدبن احمد الغندجانی اللغوی . رجوع به محمد... شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد ابوالندی اینجا را کلیک کنید

هم معنی ابوالندی


ترجمه ابوالندی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه ابوالندیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی ابوالنحاس

ابوالنحاس . [ اَ بُن ْ ن َ ] (اِخ ) خلف مصری . متولد به سال 847 هَ . ق . او راست دیوانی در سلوک .

معنی ابوالنحس

ابوالنحس . [ اَ بُن ْ ن َ ] (ع اِ مرکب ) اسد. (المزهر). شیر. (المرصع). || رُمح . (المرصع).

معنی ابوالنجیب

ابوالنجیب . [ اَ بُن ْ ن َ ] (اِخ ) شداد. رجوع به ابوالنجم جزری شود.

معنی ابوالنصر

ابوالنصر. [ اَ بُن ْ ن َ ] (اِخ ) احمدبن ابی الحارث محمد فریغونی . رجوع به احمد... شود.

معنی ابوالنصر

ابوالنصر. [ اَ بُن ْ ن َ] (اِخ ) احمدبن محمد مؤید. رجوع به احمد... شود.

معنی ابوالنصر

ابوالنصر. [ اَ بُن ْن َ ] (اِخ ) محمدبن اسحاق . رجوع به ابونصر... شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<